Politica de confidențialitate a Farmexim

Farmexim este denumirea comercială a societății Farmexim S.A., persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Bucuresti, sector 1, Str. Pictor Rosenthal, Nr. 14, Et. 2, Ap. 3, cod poștal 011934, și sediul operațional (adresă de corespondență în Balotești, str Malul Roșu nr 4, jud Ilfov, cod poștal 077015, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2033/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO 335278 (în continuare “Farmexim” sau „Compania”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Atunci când utilizați acest website sau interacționați cu Farmexim în general, vom putea prelucra datele dumneavoastră personale în conformitate cu prezenta Politica de confidențialitate a datelor, conform legislației în vigoare.

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind: „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

Farmexim se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Interacțiunea dumneavoastră cu Farmexim, atunci când presupune prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, este supusă prezentei Politici de confidențialitate și, respectiv Politicii referitoare la modulele cookie, atunci când navigați pe site-ul nostru. Scopul acestor Politici este de a va informa cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

Aceste detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastră diferă în funcție de natura relației pe care o aveți cu Farmexim, respectiv: utilizator al site-ului, client, potențial client, reprezentant legal al unui partener contractual ori persoana desemnată de acesta în derularea contractului cu Compania noastră, candidat pentru posturi vacante disponibile în cadrul Companiei, practicant în cadrul stagiilor de practică organizate – în condițiile legii - de Companie în parteneriat cu unități/ instituții de învățământ, reprezentant al unei autorități de reglementare și control. În funcție de categoria în care vă încadrați în ceea ce privește interacțiunea cu Farmexim, dispozițiile prevăzute mai jos vă pot deveni aplicabile în mod corespunzător.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați Responsabilul Farmexim cu protecția datelor la adresa de e-mail dataprotection@farmexim.ro, sau prin poștă sau curier la adresa Str. Malul Roșu nr. 4, com Balotesti, sat Balotesti, jud Ilfov, cod postal 077015– cu mențiunea: în atenția Responsabilului Farmexim cu protecția datelor.

PREVEDERI SPECIFICE:

 1. DATE PRIVIND CANDIDAȚII ÎN PROCESELE DE RECRUTARE
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În contextul organizării și gestionării procesului de recrutare, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal în ceea ce vă privește:

- informații pe care ni le furnizați dumneavoastră cu ocazia aplicării la unul dintre posturile vacante în cadrul Farmexim prin transmiterea unui CV în atenția noastră (ex. prin e-mail, prin website-ul nostru, personal) ori pe care le primim de la agenții de recrutare/ head-hunting sau de la alte persoane ce dețin CV-ul dvs.  

Categoriile de date pe care le putem prelucra în acest context pot include:

- nume, prenume, adresă de e-mail, data nașterii, localitatea de domiciliu, număr de telefon, studii si alte calificări, experiență anterioară, imaginea (fotografia din CV, dacă ați ales să o includeți), competențe lingvistice și/ sau alte abilități,  

- informații furnizate în contextul participării la procesul de recrutare efectiv (participarea la interviuri/ teste), constând în orice alte date pe care ni le puteți furniza în acest context, inclusiv date obținute de Companie rezultând din testarea aptitudinilor ori a cunoștințelor dvs.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

Putem colecta datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în cadrul proceselor de recrutare active în scopul participării dumneavoastră la acestea, contactării dumneavoastră și organizării interviului pentru ocuparea unui loc de muncă vacant. Cu înștiințarea dvs prealabilă în condițiile prevăzute de Codul Muncii, putem solicita informații și de la fostul angajator în ceea ce privește durata angajării și activitățile desfășurate de dvs la acesta.

Totodată, in baza consimțământului exprimat în prealabil in acest scop de dvs, putem colecta datele dvs cu caracter personal in cadrul proceselor de recrutare și în scopul constituirii unei baze de date privind potențialii candidați în vederea proceselor de recrutare viitoare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest context vor fi prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră – art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR. În contextul participării dumneavoastră la procesele de recrutare, vă pot fi solicitate date cu caracter personal suplimentare, în temeiul demersurilor în vederea încheierii un contract de muncă sau în temeiul interesului legitim, respectiv art. 6 alin. (1) lit. b sau art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

În cazul în care se va încheia un contract de muncă, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal inclusiv în baza unor obligații legale – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, prevăzute de Codul Muncii, de dispozițiile privind sănătatea și securitatea în muncă sau de alte dispoziții legale incidente. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă vă vor fi aduse la cunoștință la momentul încheierii contractului de muncă.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dvs furnizate în contextul procesului de recrutare până la finalizarea acestuia. În cazul în care procesul de recrutare s-a finalizat prin încheierea unui contract de munca, datele furnizate în procesul de recrutare vor rămâne stocate la dosarul de personal al dvs și vor fi prelucrate pe perioada prevăzută de lege sau de regulile interne de stocare.

Cu privire la datele stocate in urma consimțământului dvs prealabil, pe acestea le stocam pe perioada prevăzută în formularul de consimțământ, respectiv până la retragerea acestuia, oricare dintre aceste date survine mai devreme.

În cazul în care între Farmexim și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 1. SOLUȚIONAREA CERERILOR, A RECLAMAȚIILOR, SESIZĂRILOR
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Cu ocazia transmiterii unei solicitări generale de informații, a unei reclamații/ sesizări, ne puteți furniza anumite categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de e-mail și/sau număr de telefon, funcție (dacă e cazul), orice alte informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la momentul formulării cererii/solicitării.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

Putem colecta de la dvs astfel date cu caracter personal în vederea menținerii unei corespondențe cu dvs, respectiv pentru formularea și transmiterea unui răspuns către dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, o reclamație sau o sesizare vom prelucra datele dvs. în vederea soluționării acesteia.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de interesul legitim al Farmexim – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

Există situații în care avem o obligație legală de a formula un răspuns către dumneavoastră, iar aceste situații sunt tratate separat în cadrul prezentului document.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dvs cu caracter personal până la soluționarea definitivă a cererii formulate și 3 ani după soluționarea cererii.

În cazul în care între Farmexim și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 1. DERULAREA RELAȚIILOR CU PARTENERII COMERCIALI SAU INSTITUȚIONALI AI COMPANIEI, RESPECTIV CU AUTORITĂȚI PUBLICE
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Putem avea acces la informații prin prisma unei relații contractuale cu persoane juridice de drept public sau privat, ori a unei interacțiuni cu un partener instituțional/ o autoritate de reglementare și control.

În acest sens, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri, ori ale reprezentanților autorităților, după caz.

Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de e-mail, data nașterii, semnătura. Aceste date ne sunt transmise de către reprezentanții partenerilor noștri comerciali, ori chiar de dvs dacă acționați ca reprezentant legal al acestora ori ca persoană implicată de aceștia în procesul de încheiere / executare a contractului.

Atunci când chiar dvs sunteți partenerul contractual al Companiei, suplimentar informațiilor prevăzute mai sus, putem prelucra și alte categorii de date cu caracter personal, din actul dvs de identitate (precum domiciliul, cod numeric personal, seria și nr. act de identitate), dar și date financiare constând în datele de identificare ale contului dvs bancar.

Pentru activitățile preliminare de due-diligence sau cunoaștere a clienților putem prelucra datele beneficiarilor reali sau ale angajaților ce au funcție de conducere, respectiv nume și prenume, adresă de e-mail, data nașterii, date privind condamnări penale și infracțiuni, în măsura în care acestea sunt publice.

Pentru evaluarea bonității partenerilor de afaceri potențiali și actuali sunt prelucrate date cu caracter personal precum: nume și prenume, data nașterii, companiile în care sunt asociați, funcțiile deținute.

Pentru desfășurarea activității, pot fi organizate întâlniri online (videocall), situație în care Farmexim poate avea acces la informații precum: numele contului, funcția, adresa de e-mail, fotografia de profil (dacă este adăugată de utilizator), date despre întâlniri: data și ora, participanți, imagine, voce, texte din chat, locația (dacă este activată de către participanți), data și ora utilizării aplicației afișarea statusului.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați ori pe care le obținem în modalitatea descrisă mai sus în vederea gestionării interacțiunii cu autoritățile, respectiv în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului, emiterea, plata ori încasarea facturilor emise in contextul respectivului contract, după caz. De asemenea, vom putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procedurilor interne de due-diligence sau de cunoaștere a clienților, premergătoare încheierii contractului.

Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

Pentru organizarea întâlnirilor online, Farmexim utilizează serviciile unor parteneri contractuali, respectiv Skype for business și MS Teams.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în contextul derulării raporturilor contractuale este reprezentat de încheierea și executarea contractului cu angajatorul dumneavoastră sau cu entitatea juridică pe care o reprezentanți, ori chiar cu dvs – când sunteți partenerul nostru contractual – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, respectiv interesul legitim comun al Companiei si al partenerului contractual de a desfășura respectiva relație contractuala. În etapa preliminară a încheierii contractului cu entitatea juridică, pot interveni prelucrări întemeiate pe interesul legitim al Farmexim ce au în vedere întreprinderea unor măsuri minime necesare pentru cunoașterea partenerilor, procese de due diligence, evaluarea bonității partenerilor, întâlniri online – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, sau dispozițiile legale aplicabile Farmexim în aceste demersuri – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, inclusiv dar fără limitare la Regulamentul Consiliului (CE) 2580/2001 și Regulamentul 881/2002 (due-diligence și KYC).

De asemenea, dacă va fi cazul, putem prelucra o parte dintre aceste date în contextul activității de recuperare a debitelor și al soluționării oricăror diferende ori a altor situații judiciare ce pot apărea în legătură cu executarea contractului. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al Companiei de a-si proteja situația financiară și activele sale, art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor judiciare, juridice sau al altor formalități extrajudiciare legate de executarea contractului - art 6 alin (1) lit. c din GDPR. Mai putem prelucra anumite date în vederea apărării ori exercitării drepturilor și a intereselor Farmexim în fața notarilor publici, a altor autorități sau instituții publice, a mediatorilor și/ sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul negocierilor și/sau a disputelor respective. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării diferă în funcție de contextul în care se exercită aceste drepturi, putând fi reprezentat de contractul încheiat cu dvs – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, ori interesul legitim al acesteia – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

Pot exista situații în care prelucrăm date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina Farmexim de dispoziții legale în materie fiscală, în materie de combatere și prevenire a spălării banilor, ori de conformitate cu Sancțiunile economice Internaționale. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de stocare este determinată de durata contractului și de termenul de prescripție legal sau contractual, aplicabil. Durata de stocare a datelor dumneavoastră, întemeiate pe contract, poate fi prelungită în cazul în care în sarcina Farmexim există dispoziții legale care impun stocarea acestora pentru o anumită perioadă – cum ar fi cazul obligațiilor legale în materie fiscală, când termenele de stocare pot ajunge până la 10 ani începând cu anul financiar următor celui în care s-a emis/ întocmit respectivul document financiar-contabil.

În cazul în care între Farmexim și partenerul contractual apare un litigiu, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa fie stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

În cazul datelor prelucrate în contextul interacțiunii cu autoritățile publice, datele reprezentanților acestora vor fi păstrate pe perioada de timp aferentă obligațiilor legale în temeiul cărora s-a realizat respectiva interacțiune.

 1. EMITEREA DE FACTURI
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Pentru facturi putem prelucra date cu caracter personal, astfel:

(1) datele completate de către reprezentantul destinatarului: nume și prenume, semnătură

(2) pentru avize de expediție emise in executarea contractelor cu Ministerului Sănătății (livrări la DSP teritoriale): date de identificare si de contact ale reprezentantului destinatarului, in concret: nume, prenume, funcție, nr de telefon de serviciu, adresa de e-mail.

(3) facturi emise pentru persoane fizice: nume, prenume, adresa aparținând persoanei fizice destinatar al facturii;

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

În acest caz, datele sunt prelucrate pentru desfășurarea activității principale a Farmexim cu respectarea obligațiilor legale aplicabile.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră este reprezentat de art 6 alin (1) lit. c din GDPR, respectiv îndeplinirea unei obligații legale, prevăzută de Anexa nr. 1 la Ordinul 2634/2015.

De asemenea, dacă va fi cazul, putem prelucra o parte dintre aceste date în contextul activității de recuperare a debitelor și al soluționării oricăror diferende ori a altor situații judiciare ce pot apărea în legătură cu plata facturilor. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al Companiei de a-si proteja situația financiară și activele sale, art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor judiciare, juridice sau al altor formalități extrajudiciare legate de executarea contractului - art 6 alin (1) lit. c din GDPR. Mai putem prelucra anumite date în vederea apărării ori exercitării drepturilor și a intereselor Farmexim în fața notarilor publici, a altor autorități sau instituții publice, a mediatorilor și/ sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul negocierilor și/sau a disputelor respective.

Pot exista situații în care prelucrăm date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina Farmexim de dispoziții legale în materie fiscală, în materie de combatere și prevenire a spălării banilor, ori de conformitate cu Sancțiunile economice Internaționale. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de stocare este determinată de dispozițiile legale, respectiv 10 ani cu începere din anul financiar următor celui în care a fost întocmit documentul contabil relevant.

În cazul în care între Farmexim și partenerul contractual apare un litigiu, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa fie stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

În cazul datelor prelucrate în contextul interacțiunii cu autoritățile publice, datele reprezentanților acestora vor fi păstrate pe perioada de timp aferentă obligațiilor legale în temeiul cărora s-a realizat respectiva interacțiune.

 1. UTILIZARE PLATFORMA 1VOICE
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Prin utilizarea platformei 1Voice sunt prelucrate datele apelantului: nume și prenume, societatea pe care o reprezintă, funcția deținută, voce, conținut convorbire.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

În acest caz, datele sunt prelucrate pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității principale a Farmexim.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv interesul legitim al Farmexim, urmărind îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor oferite.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de stocare este de 6 luni de la înregistrare.

În cazul în care între Farmexim și partenerul contractual apare un litigiu, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa fie stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

În cazul datelor prelucrate în contextul interacțiunii cu autoritățile publice, datele reprezentanților acestora vor fi păstrate pe perioada de timp aferentă obligațiilor legale în temeiul cărora s-a realizat respectiva interacțiune.

 1. AHIVAREA DOCUMENTELOR
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, respectiv pct. 38 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și/sau Legea Arhivelor 16/1996, fiecare societate are obligația legală de a arhiva documentele pe diferite perioade de timp.

Astfel, în funcție de scopul prelucrării, Farmexim va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe diferite perioade de timp. Persoanele vizate sunt reprezentate de parteneri contractuali (dacă sunt persoane fizice) sau reprezentanții partenerilor contractuali.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

Pentru respectarea obligațiilor legale, Societatea arhivează documentele ce conțin date cu caracter personal pentru perioadele indicate de legislație.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră este reprezentat de art 6 alin (1) lit. c din GDPR, respectiv îndeplinirea unei obligații legale, prevăzută de pct. 38 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; Legea Arhivelor 16/1996.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de stocare este determinată de dispozițiile legale, în funcție de scopul pentru care au fost prelucrate. Activitățile de prelucrare sunt prevăzute în cadrul prezentului document, fiecare menționând perioada de prelucrare de către Farmexim.  

 1. DATE ALE PRACTICANȚILOR COLECTATE ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII STAGIILOR DE PRACTICĂ
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Prelucrăm informații pe care ni le furnizați dvs. și/sau instituția/ unitatea de învățământ pe care o urmați ca urmare a solicitării dumneavoastră, în vederea înscrierii dumneavoastră la stagii de practică organizate de Companie pentru studenți, masteranzi și/sau elevi și, respectiv, a derulării acestora în condițiile prevăzute de actele normative incidente.

Aceste categorii de date pot include: nume, prenume, codul numeric personal, data naşterii, locul naşterii, cetăţenia, identificatorul de paşaport (dacă este cazul), identificatorul permisului de şedere (dacă este cazul), adresa de domiciliu, alte date vizibile în cartea de identitate, adresa unde va locui practicantul pe durata desfăşurării stagiului de practică, calitatea de student/ elev, anul universitar/ școlar, instituția de învățământ, anul de studii, seria, grupa, adresa de e-mail instituțională sau privată, numărul telefon, prezența la stagiul de practica, performanța realizată în cadrul stagiului de practică, rezultatele evaluării profesionale ale practicantului aferente stagiului de practică, calitatea de asigurat a practicantului.

 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Putem colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul înscrierii dumneavoastră ca participant la stagii de practică organizate de către Farmexim în parteneriat cu unitățile/ instituțiile de învățământ ce acționează ca organizatori de practică, în condițiile normelor legale incidente (Legea nr 258/2007, privind practica elevilor şi studenţilor, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, iar – în cazul cetățenilor străini, și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului educației naționale nr 3554/2017 de aprobare a Metodologiei de organizare și functionare a învățământului dual, și a actelor normative asociate, astfel cum aceste acte normative pot fi modificate și completate).

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri legate de asigurarea sănătății și securității în muncă, precum și de medicină a muncii, având în vedere prevederile legale incidente.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de încheierea și executarea convenției cadru privind stagiul de practică – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, precum și de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, având în vedere obligațiile legale pe care le are Farmexim in calitate de Partener de practică, precum și faptul că norme legale reglementează conținutul convenției-cadru privind practica.

Atunci când ne-ați acordat consimțământul prealabil și expres în acest sens, putem stoca o parte dintre datele furnizate de dvs. în cadrul acestor stagii (precum, nume, prenume, adresa de e-mail, nr de telefon, localitatea de domiciliu și cea unde ați efectuat stagiul de practică, rezultatul evaluării în urma desfășurării stagiului de practică), pe o perioadă după finalizarea stagiului de practică prevăzută în respectivul consimțământ, pentru a vă contacta ulterior, în scopul de a discuta oportunitatea unei colaborări pe baza unui contract individual de muncă, în vederea stabilirii unui interviu și/sau formulării unei oferte de muncă. In acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR.

 1. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Perioada de stocare este determinată de durata contractului și trei ani după această perioadă. În ceea ce privește datele dumneavoastră prelucrate în scopuri legate de asigurarea sănătății și securității în muncă, durata de stocare este determinată de durata relației contractuale, respectiv, dacă va fi cazul (spre exemplu, în cazul unui accident de muncă), de durata prevăzută de normele legale incidente.

Durata de stocare a datelor dumneavoastră, întemeiate pe contract, poate fi prelungită în cazul în care în sarcina Farmexim există dispoziții legale care impun stocarea acestora pentru o anumită perioadă.

Datele colectate în temeiul consimțământului dvs vor fi stocate pe perioada prevăzută în consimțământul relevant, respectiv până la data retragerii consimțământului, oricare dintre aceste date survine mai devreme.

În cazul în care între Farmexim și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 1. DATE PRIVIND PACIENȚII / PROFESIONIȘTII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII (ALTE CATEGORII DE RAPORTORI) COLECTATE ÎN CONTEXTUL RAPORTĂRII REACȚIILOR ADVERSE
 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm

Putem prelucra:

 1. Informații pe care ni le furnizați atunci când raportați o reacție adversă la un medicament ori la un alt tip de produs.

Categoriile de date pot include: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, adresă, data nașterii, date privind starea de sănătate (reacția adversă, alte medicamente administrate concomitent), durată/ intensitate/ frecvență, parametri fiziologici, analize de laborator, dacă este cazul.

 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Atunci când ne raportați o reacție adversă la un medicament ori la un alt tip de produs, prelucrăm datele dvs în scopul gestionării respectivului caz, în temeiul obligațiilor legale pe care le are Farmexim – art. 6 alin. 1 lit. (c) din GDPR, respectiv Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.  

 1. Cat timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Pentru datele prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Companiei, durata de stocare este cea prevăzută de respectivele norme legale.

În cazul în care între Farmexim și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 1. DATE PRIVIND UTILIZATORII WEBSITE-ULUI NOSTRU

Accesarea website-ului www.farmexim.ro nu presupune în mod automat colectarea de date cu caracter personal care să vă identifice în mod direct. În cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal prin intermediul website-ului, acestora le devin incidente prevederile de mai sus, în funcție de scopul în care ne contactați.

Cu toate acestea, putem prelucra informații pe care ni le furnizați atunci când accesați website-ul nostru. Datele care pot fi astfel colectate de Companie în procesul de administrare si operare a acestui website pot include: nume, prenume, adresa de e-mail, orice alte date furnizate, direct sau indirect, în contextul interacțiunii cu noi, precum adresa IP.

Atunci când vizitați site-ul nostru, utilizam cookies pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, date ce pot include: adresa IP, tipul de browser utilizat pentru navigarea pe site, sistemul dvs de operare, date privind vizitele pe website.

Mai multe detalii cu privire la utilizarea cookies, inclusiv scopul utilizării lor, temeiul prelucrării, durata stocării, sunt prevăzute în Politica de cookies a Companiei, disponibilă pe site-ul nostru.

 1. DATE COLECTATE LA INTRAREA ÎN SEDIUL NOSTRU

Colectarea și înregistrarea în registru de acces al companiei a tuturor persoanelor care doresc să intre în incinta - proprietatea companiei. La poartă, agentul de pază intretine doua registre de acces, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003: (i) autovehicule - unde consemneaza numarul de inmatriculare al vehicului, numele si prenumele conducatorului auto al autovehicului sau al delegatului, seria si numarul actului de identitate, destinatia, ora sosirii, ora plecarii, nr avizului/ facturii, observatii; (ii) persoane fizice - unde consemneaza datele vizitatorului: numele, prenumele, serie si nr act de identitate, destinatia (persoana vizitata - angajat al companiei), ora sosirii, ora plecarii, observatii.

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Informațiile care pot fi furnizate/ colectate atunci când intrați în incinta sediului, după caz, pot include următoarele categorii de date:

 • imagini care pot fi captate camerele montate prin sistemul nostru de supraveghere video, camere ce sunt marcate corespunzător;
 • date pe care le puteți furniza dvs ca vizitator, în vederea înregistrării în registrul de acces al vizitatorilor, precum nume, prenume, denumirea angajatorului – daca e cazul, data vizitei, scopul (departamentul la care aveți organizată vizita propriu-zisa), serie si numar CI, ora sosirii, ora plecarii, numărul de înmatriculare al vehiculului condus.
 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Prelucrăm aceste date în scopul de a asigura paza, securitatea și protecția bunurilor și a persoanelor aflate în incinta Companiei, prin implementarea de reguli privind accesul în incintă, prin instalarea de sisteme de supraveghere cu camere video, prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor.

În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de obligațiile legale pe care le are Compania – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

 1. Cat timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

În ce privește imaginile înregistrate de camerele de supraveghere video stocăm datele timp de maximum 30 de zile, perioadă după care acestea se șterg automat prin suprascriere. În anumite situații, la solicitarea expresa a autorităților, ori pentru a apăra ori exercita interesele și drepturile Companiei, anumite înregistrări pot fi stocate o perioadă mai lungă de timp, stabilită de Companie ori până la finalizarea investigațiilor, după caz.

În ceea ce privește registrele de acces auto și ale vizitatorilor, acestea sunt stocate pentru durata stabilita prin normele legale incidente.

 1. NEWSLETTER ONLINE SĂPTĂMÂNAL

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Pentru această prelucrare sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal ale reprezentanților clienților:

 • Nume, prenume, adresă e-mail.

 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Se trimite un newsletter online săptămânal, către reprezentanții clienților cu care Compania are încheiat contract de vânzare-cumpărare, pentru a-i informa despre diferite promoții, oferte, informații necesare pentru derularea contractului. Destinatarii newsletter-ului au opțiunea de a se dezabona de la acest newsletter.

Temeiul legal pentru această prelucrare este reprezentat de Interesul legitim al companiei de a desfășura relația contractuală în condiții optime și de a informa în mod constant despre diverse oferte sau promoții.

 1. Cat timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Datele vor fi păstrate până la dezabonarea de către client, sau până la finalizarea relației contractuale.

 1. DATE UTILIZATE PENTRU APĂRAREA INTERESELOR NOASTRE LEGITIME

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

În acest caz, temeiul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi reprezentat de interesul legitim al Companiei – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv de obligațiile legale pe care le are Compania în calitatea sa de operator de servicii esențiale – art 6 alin (1) lit. c din GDPR.

 1. EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679 persoanele vizate dispun de o serie de drepturi pe care le pot exercita în raport cu operatorul de date. Exercitarea drepturilor presupune transmiterea unei cereri / solicitări către operatorul de date pentru efectuarea anumitor operațiuni asupra datelor persoanei vizate.

În acest sens, Farmexim prelucrează datele din cererea transmisă pentru formularea unui răspuns față de persoana vizată.

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm 

Farmexim prelucrează următoarele date:

Nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală, conținutul solicitării / cereri, semnătură (dacă este transmisă prin servicii poștale).

 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Datele dvs vor fi prelucrate pentru furnizarea răspunsului față de cererea / solicitarea înaintată și pentru efectuarea operațiunilor asupra datelor dvs conform solicitării.

Temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, respectiv  obligația legală a operatorului.

 1. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de data soluționării. În cazul în care între Farmexim și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele Farmexim până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 1. INTERACȚIONAREA CU PLATFORMELE SOCIALE

Pentru promovarea activității Farmexim utilizează platforme sociale precum Facebook.

Interacționarea cu Farmexim prin intermediul platformelor presupune ca Farmexim să poată vizualiza date cu caracter personal publice din cadrul contului dumneavoastră, precum: nume și prenume (sau pseudonim, nume utilizator), fotografie de profil, alte informații publice, conținutul mesajului (în cazul în care ne transmiteți mesaje).

Farmexim nu extrage și nu stochează aceste date în bazele proprii. 

PREVEDERI GENERALE

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia, conform art. 28 din GDPR în cazul persoanelor împuternicite, asigurând același nivel de protecție, ori conform art. 26 din GDPR, în cazul în care aceștia acționează împreună cu Compania în calitate de operatori asociați, după caz.

Destinatari

Prelucrări pentru care vor putea fi transferate date

Societăți din cadrul grupului de societăți PHOENIX, din care face parte Farmexim, – în scopuri administrative interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne. De asemenea, putem transfera datele tale către companii din grupul Phoenix care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi sistemele de tehnologie a informației, ori care desfășoară activități în colaborare cu Farmexim. Accesul la datele tale personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască datele cu caracter personal și care sunt subiectul unor angajamente ferme de confidențialitate;

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Utilizare platformă 1Voice
 • Arhivarea documentelor
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse
 • Date colectate la intrarea în sediul nostru
 • Newsletter online săptămânal
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de software și soluții de stocare a datelor, ori de arhivare, după caz

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Utilizare platformă 1Voice
 • Arhivarea documentelor
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse
 • Date colectate la intrarea în sediul nostru
 • Newsletter online săptămânal
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de mentenanță software și / sau echipamente tehnice

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Utilizare platformă 1Voice
 • Arhivarea documentelor
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse
 • Date colectate la intrarea în sediul nostru
 • Newsletter online săptămânal
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de curierat ori poștă

 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

terți achizitori, în măsura în care activitatea Farmexim ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele cu caracter personal ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții sau către alte societăți din grupul din care face parte Farmexim, care vor respecta instrucțiunile Farmexim în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Utilizare platformă 1Voice
 • Arhivarea documentelor
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse
 • Date colectate la intrarea în sediul nostru
 • Newsletter online săptămânal
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

instituții sau autorități publice care solicită furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora;

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Utilizare platformă 1Voice
 • Arhivarea documentelor
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse
 • Date colectate la intrarea în sediul nostru
 • Newsletter online săptămânal
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

alți terți care pot avea acces la datele cu caracter personal în îndeplinirea sarcinilor care le revin, în contextul interacțiunii cu Compania, precum: (i) autorități cu competenta de reglementare și control asupra activităților desfășurate de Companie; (ii) auditori financiari și consultanți fiscali; (iii) instanțe de judecată, executori judecătorești, notari publici; (iv) avocați, mediatori, experți care ne reprezintă ori ne asistă în apărarea ori exercitarea drepturilor și a intereselor legitime ale Companiei.

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Utilizare platformă 1Voice
 • Arhivarea documentelor
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse
 • Date colectate la intrarea în sediul nostru
 • Newsletter online săptămânal
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de soluții de analiză în scop de cunoaștere a clienților

 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice

furnizori de servicii de plată/bancare

 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi

furnizori de servicii de marketing/ telemarketing; agenții de publicitate, furnizori de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)

 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Newsletter online săptămânal

furnizori de servicii de cercetare de piață

 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Newsletter online săptămânal

alte societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre

 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Emitere facturi
 • Utilizare platformă 1Voice
 • Arhivarea documentelor

organizatorii de practică, furnizorul de servicii de medicină a muncii, furnizorul de servicii de sănătate și securitate în muncă – pentru anumite date prelucrate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică

 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică

furnizori si / sau producători ai produselor cu privire la care ați raportat o reacție adversă

 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România în cazul raportării de reacții adverse

 • Date privind pacienții / Profesioniștii în domeniul sănătății (alte categorii de raportori) colectate în contextul raportării reacțiilor adverse

furnizori de servicii de pază

 • Date colectate la intrarea în sediul nostru

Unde stocăm și în ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul Germaniei și al României, după caz.

Datele dvs nu sunt transferate în afara UE. In condițiile și în măsura în care, în contextul unei anumite prelucrări, ar fi necesar transferul datelor dvs cu caracter personal în țări terțe, din afara UE sau a SEE, orice astfel de transfer se va realiza cu respectarea cerințelor prevăzute de GDPR în ceea ce privește asigurarea unor garanții adecvate pentru transferul datelor.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal se poate realiza folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Informațiile oferite de dumneavoastră prin intermediul website-ului Farmexim sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol SSL (Secure Socket Layer). Facem acest lucru pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți.

În ceea ce privește celelalte situații în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, întreprindem constant măsuri în vederea creșterii gradului de instruire a angajaților în ceea ce privește respectarea normelor în materia protecției datelor, angajații Farmexim fiind subiectul unor angajamente ferme de confidențialitate.

Drepturile dumneavoastră

GDPR a instituit o serie de drepturi ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor acestora de către operatori.  În acest context, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri.

De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta:

–    prin e-mail la adresa: dataprotection@farmexim.ro sau

 • prin poștă sau curier la adresa Str. Malul Roșu nr. 4, com Balotesti, sat Balotesti, jud Ilfov, cod postal 077015 cu mențiunea în atenția Responsabilului Farmexim cu protecția datelor.

Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail/datele de identificare utilizate de dumneavoastră în relația cu noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

Durata de răspuns. Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom informa în termen de o lună cu privire la motivele întârzierii și veți primi un răspuns de la noi în termen de maximum două luni. S-ar putea să fie necesar să vă cerem mai multe informații pentru a putea califica cererea dumneavoastră. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terțelor părți. Trebuie să știți că exercitarea drepturilor conferite de GDPR nu este una nelimitată, iar în cazul în care o cerere a dumneavoastră ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate nu vom putea onora cererea dumneavoastră.

Drepturile persoanelor vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă exercitați dreptul de a vă opune în temeiul art. 21 alin. 1 sau 2 din GDPR; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre legitime prevalează este în desfășurare.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și 
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), dacă e cazul, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește; sau vă afectează în alt mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică atunci când:

 • decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Farmexim;
 • decizia automată este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Farmexim și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • decizia automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Farmexim cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa: dataprotection@farmexim.ro, sau

– prin poștă sau curier la adresa: Str. Malul Roșu nr. 4, 077015 Balotești, Ilfov, România cu mențiunea în atenția Responsabilului Farmexim cu protecția datelor.

Mențiuni finale:

Din când în când, după cum este necesar, prezenta Politica de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată. Vă vom informa cu privire la orice modificări substanțiale ale acesteia într-o manieră care să asigure informarea dvs, spre exemplu prin publicarea pe site-ul Companiei sau prin orice alte mijloace adecvate care să asigure comunicarea efectivă a modificărilor privind condițiile prelucrării datelor dumneavoastră.

Data ultimei modificări: 24.10.2022